Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Aizdevums zemes apmežošanai

Apmežošana nozīmē meža veidošanu, stādot, sējot vai dabiski atjaunojot mežu uz neapmežotas zemes.

Minimālā kredīta summa ir 5000 EUR. Ja vajadzīga mazāka summa, piemērots risinājums ir kredītkarte.

Aprēķinātais ikmēneša maksājums ir informatīvs un sniedz aptuvenu priekšstatu.

Svarīgi! Informējam, ka Euribor bāzes likmju izmaiņu rezultātā var mainīties tava kredīta ikmēneša maksājums. Ar pašreizējo Euribor bāzes likmes apmēru vari iepazīties šeit.

 • 0EUR

Aizdevuma atmaksas grafika piemērs

Maksājums Atlikums Pamatsummas atmaksa Procentu maksājums Ikmēneša maksājums
0 0.00 0.00 0.00 0.00

Ar apmežošanas kredītu jūs varat finansēt visas ar apmežošanu saistītās darbības.

 • Apmežošana – meža stādīšana zemē, kurai līdz tam bija cits zemes izmantošanas veids vai kura netika izmantota.
 • Koku stādīšana ir arī veids, kā palielināt zemes vērtību, un iespēja izmantot savu zemi ilgtspējīgi.

Kāpēc ir svarīgi veidot mežus?

Ir daudz tukšu, pamestu un dažkārt pat degradētu zemju, kuru potenciāls netiek pilnībā izmantots.

Meža stādīšana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā cīnīties ar klimata pārmaiņām, jo meži ir viena no nedaudzajām dabiskajām ekosistēmām, kas var uzkrāt oglekli un palīdzēt kompensēt cilvēku radītās CO2 emisijas.

Lai atvieglotu savu dzīvi, iesakām sazināties ar mūsu oficiālo partneri, kas palīdzēs jums sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju:

 • Aizdevuma līguma termiņš līdz 5 gadiem. Ja aizdevuma grafiks ir virs 5 gadiem, tad aizdevuma līguma termiņa beigās iespējams aizdevumu atmaksāt vai pieteikties aizdevuma termiņa pagarināšanai.
 • Maksimālās pieļaujamās kredīta summas koeficients pret īpašuma vērtību: 70%
 • Nodrošinājums: zeme, uz kuras stāda mežu
 • Apņemšanās apstādītās zemes lietošanas mērķi pārveidot par meža zemi
 • Apņemšanās 2 gadu laikā pēc aizdevuma saņemšanas iesniegt apstādīšanas apstiprinājumu
 • Saistību pārkāpuma gadījumā procentu likme tiks palielināta līdz standarta procentu likmei konkrētajam klientam
Pakalpojums Cena, EUR
Līdz EUR 200 000 Virs EUR 200 000
Saņemšana
Menedžmenta komisija Sākot ar 1% no summas, min. 150,00 Individuāli, min. 300,00
Lietošana
Komisija par neizmantoto kredīta limitu (% gadā) Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums vai komercķīla. Sākot ar 0,5%
Grozījumu noformēšana, t.sk Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšana, summas palielināšana, kā arī citu līguma grozījumu noformēšana Komisija par izmaiņām bez līguma grozījumu noformēšanas sākot no 25,00. Sākot ar 1% no summas, min. 150,00 Individuāli, min. 250,00
Aizdevuma valūtas maiņa, procentu likmes tipa maiņa Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums vai komercķīla. 1,5% no atlikušās aizdevuma summas
Aizdevuma pilnīga vai daļēja pirmstermiņa atmaksa 1,5% no atmaksājamās aizdevuma daļas
Standarta kredīta izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana Izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana steidzamā kārtībā - 4 darba stundu laikā 25,00 - 50,00 + PVN Standarta kārtībā - 25,00 + PVN
Steidzamā kārtībā - 50,00 + PVN
Bankas piekrišanas sagatavošana un izsniegšana pēc klienta pieprasījuma Pēc vienošanās, min. 30,00 + PVN Ja Bankas piekrišanu ir notariāli jāapliecina, tad papildus komisijas maksai Klients sedz notāra pakalpojumu izmaksas.
Aizdevuma uzraudzība, kas ir saistīta ar nodrošinājuma apdrošināšanu Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums vai komercķīla. 200,00
Nomas līguma saskaņošana Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums. 50,00 - 200,00
Komisija par hipotēkas nostiprināšanu Rīgas pilsētas vai Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā klienta vietā Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums. 35,00 Komisija tiek ieturēta, ja klients vēlas izmantot bankas kurjera pakalpojumu.

Spēkā no 01.09.2022.

 1. Sazinieties ar mūsu oficiālo sadarbības partneri, lai saņemtu oglekļa iespēju novērtējumu un noskaidrotu, vai jūsu zeme ir piemērota apmežošanai
 2. Aizpildiet pieteikumu internetbankā. Mēs ar jums sazināsimies 2 darbdienu laikā
 3. Mēs informēsim jūs par kredīta piešķiršanas lēmumu
 4. Ar mūsu oficiālā partnera atbalstu sagatavojiet apmežošanas plānu un klimata ieguvumu analīzi
 5. Parakstiet līgumus internetbankā vai piesakiet tikšanās laiku Swedbank filiālē, reģistrējiet nodrošinājumus
 6. Saņemiet līdzekļus un sāciet stādīt jauno mežu!
 7. Kad mežs būs iestādīts, jūs iesniegsiet mums apstādīšanas apstiprinājumu.
 8. Pēc apmežošanas plāna termiņa beigām jums būs mums jāiesniedz arī meža apsaimniekošanas plāns

Oglekļa iespēju novērtējums – ietver zemes piemērotības apmežošanai novērtējumu un prognozi par potenciālajiem oglekļa dioksīda emisiju ieņēmumiem, kas gūti brīvprātīgajā oglekļa emisiju tirgū.

Apmežošanas plāns – visaptverošs plāns, kurā aprakstīts, kur un kādi koki tiks stādīti un kādas darbības plānotas, lai saglabātu labu meža stāvokli un samazinātu ar mežu saistītos riskus (piemēram, ugunsgrēkus, slimības).

Apmežošanas plānā jāiekļauj šādi elementi:

 • platības apraksts saskaņā ar tās reģistrāciju zemesgrāmatā;
 • teritorijas sagatavošana un tās ietekme uz iepriekš esošajiem oglekļa uzkrājumiem, tostarp augsni un virszemes biomasu, lai aizsargātu zemi ar augstu oglekļa uzkrājumu;
 • pārvaldības mērķi, tostarp galvenie ierobežojumi;
 • vispārējās stratēģijas un darbības, kas plānotas, lai sasniegtu apsaimniekošanas mērķus, tostarp paredzamās darbības visā meža ciklā;
 • meža biotopa konteksta noteikšana, ietverot galvenās esošās un plānotās meža koku sugas, to apjomu un izplatību;
 • nodalījumi, ceļi, piekļuves tiesības un citu veidu publiskā piekļuve, fiziskās īpatnības, tostarp ūdensceļi, teritorijas, uz kurām attiecas juridiski un citi ierobežojumi;
 • pasākumi, kas tiek veikti, lai izveidotu un uzturētu labu meža ekosistēmu stāvokli;
 • sabiedrības jautājumu ievērošana (tostarp ainavas saglabāšana, apspriešanās ar ieinteresētajām personām saskaņā ar valsts tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem un nosacījumiem);
 • ar mežu saistīto risku, tostarp meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību uzliesmojumu, novērtējums, lai novērstu, samazinātu un kontrolētu riskus un pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu aizsardzību un pielāgošanos pret atlikušajiem riskiem;
 • ietekmes uz nodrošinātību ar pārtiku novērtējums;
 • visi DNSH kritēriji, kas attiecas uz apmežošanu.

Klimata ieguvumu analīze – apmežošanas tīro klimata ieguvumu analīze. Analīzē tiks ņemts vērā koku un augsnes piesaistītais ogleklis un siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko rada apmežošanas darbības.

Apstādīšanas apstiprinājums, kas apliecina, ka esat ievērojis apmežošanas plānu un iestādījis kokus.

Meža apsaimniekošanas plāns (vai līdzvērtīgs dokuments atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem).

Meža apsaimniekošanas plānā jāiekļauj šādi elementi:

 • pārvaldības mērķi, tostarp galvenie ierobežojumi;
 • vispārējās stratēģijas un darbības, kas plānotas, lai sasniegtu apsaimniekošanas mērķus, tostarp paredzamās darbības visā meža ciklā;
 • meža biotopa konteksta noteikšana, ietverot galvenās esošās un plānotās meža koku sugas, to apjomu un izplatību;
 • platības noteikšana saskaņā ar tās reģistrāciju zemesgrāmatā;
 • nodalījumi, ceļi, piekļuves tiesības un citu veidu publiskā piekļuve, fiziskās īpatnības, tostarp ūdensceļi, teritorijas, uz kurām attiecas juridiski un citi ierobežojumi;
 • pasākumi, kas tiek veikti, lai uzturētu labu meža ekosistēmu stāvokli;
 • sabiedrības jautājumu ievērošana, tostarp ainavas saglabāšana, apspriešanās ar ieinteresētajām personām saskaņā ar valsts tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem un nosacījumiem;
 • ar mežu saistīto risku, tostarp meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību uzliesmojumu, novērtējums, lai novērstu, samazinātu un kontrolētu riskus un pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu aizsardzību un pielāgošanos pret atlikušajiem riskiem;
 • visi DNSH kritēriji, kas attiecas uz meža apsaimniekošanu.
Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Ceļš uz līderību e-komercijā – Apple oficiālā dīlera pieredzes stāsts

Par to, kādam jābūt veiksmīgam e-veikalam un kā īstenot efektīvu e-komerciju uzņēmumā, stāsta iDeal Latvijas filiāles vadītājs Nikolaju Zaikinu.

Skaties video